Norwegian publications (Publikasjoner på norsk)

Publikasjoner på norsk

  • Selvforsterkende effekter i bolig- og kredittmarkedet (2009) Norsk Økonomisk Tidsskrift 123, sidene 18-33. (Skrevet sammen med Trond-Arne Borgersen.) Sammendrag: Denne artikkelen studerer sammenhengene mellom husholdningenes gjeld, disponibel inntekt og boligpris i perioden 1987-2008. Boliglån utgjør 90 prosent av husholdningssektorens samlede gjeld og innvilges i hovedsak på bakgrunn av gjeldsbetjeningsevne og den sikkerhet som kan stilles. Gjeldsbetjeningsevne er å betrakte som et førstelinjeforsvar i bankenes boliglånspolitikk. Samtidig gis boliglån på mikronivå med sikkerhet i boligen selv, noe som gir rom for selvforsterkende effekter mellom stigende boligpriser og økte utlån til boligkjøp på makronivå. Dersom økte utlån til boligkjøp stimulerer boligprisveksten og det etableres forventninger om fremtidig prisvekst i bankene, kan betydningen av førstelinjeforsvaret vektes ned slik at utviklingen i bankenes boliglån i større grad domineres ...
    Posted Apr 25, 2010, 8:25 AM by Håvard Hungnes
  • Boligpris, kredittvekst og virkninger på realøkonomien (2009) Magma 12, sidene 40-47. (Skrevet sammen med Trond-Arne Borgersen og Eilev S. Jansen.) Sammendrag: Boligprisen har siden dereguleringen av bolig- og kredittmarkedet på 1980-tallet vært en svært volatil størrelse. Årsveksten i boligprisen har på kvartalsbasis variert mellom en nedgang på 10 prosent i 1989 til en oppgang på over 15 prosent ved flere tilfeller i denne perioden, jf. Figur 1 nedenfor. I denne artikkelen drøfter vi ulike forklaringsmodeller for hva som driver boligprisene og om det er et samband mellom husholdningenes gjeldsvekst og boligprisen. I lys av finanskrisen knytter det seg en særlig interesse til boligprisen, fordi boligprisen er en viktig drivkraft både for boliginvesteringene framover og for utviklingen av privat konsum via formueseffekter. Utviklingen i boligprisen ...
    Posted Apr 25, 2010, 8:26 AM by Håvard Hungnes
Showing posts 1 - 2 of 2. View more »

Arbedsnotater

Showing posts 1 - 11 of 11. View more »