Norske publikasjoner

Selvforsterkende effekter i bolig- og kredittmarkedet (2009)

posted Apr 25, 2010, 5:00 AM by Håvard Hungnes   [ updated Apr 25, 2010, 8:25 AM ]

Norsk Økonomisk Tidsskrift 123, sidene 18-33. (Skrevet sammen med Trond-Arne Borgersen.)

Sammendrag: Denne artikkelen studerer sammenhengene mellom husholdningenes gjeld, disponibel inntekt og boligpris i perioden 1987-2008. Boliglån utgjør 90 prosent av husholdningssektorens samlede gjeld og innvilges i hovedsak på bakgrunn av gjeldsbetjeningsevne og den sikkerhet som kan stilles. Gjeldsbetjeningsevne er å betrakte som et førstelinjeforsvar i bankenes boliglånspolitikk. Samtidig gis boliglån på mikronivå med sikkerhet i boligen selv, noe som gir rom for selvforsterkende effekter mellom stigende boligpriser og økte utlån til boligkjøp på makronivå. Dersom økte utlån til boligkjøp stimulerer boligprisveksten og det etableres forventninger om fremtidig prisvekst i bankene, kan betydningen av førstelinjeforsvaret vektes ned slik at utviklingen i bankenes boliglån i større grad domineres av pantesikkerhetenes verdiutvikling. I denne artikkelen identifiseres to regimer for husholdningenes gjeldsvekst som avhenger av forskjellen mellom boligprisvekst og rente. I disse to regimene har pantesikkerhet og gjeldsbetjeningsevne ulik innflytelse på husholdningenes gjeldsvekst. I de fleste tilfeller faller høy (forventet) boligprisvekst sammen med at husholdningenes gjeldsbelastning stiger, noe som er uproblematisk når denne er lav i utgangspunktet. I perioden fra 1. kvartal 2003 til 3. kvartal 2007 økte imidlertid gjelden til tross for at husholdningenes gjeldsbelastning allerede ved inngangen av perioden var høyere enn sitt langsiktige gjennomsnitt. Beregningene tyder på at bankene, i en periode frem mot toppen av den norske boligprissyklusen, la mindre vekt på husholdningenes gjeldsbetjeningsevne ved innvilgning av boliglån enn tidligere, og således bidro til økt ustabilitet i både boligmarkedet og i husholdningenes finansielle stilling.

http://samfunnsokonomene.no/wp-content/uploads/2010/01/NØT-nr-1-art-nr-2-20091.pdf

Boligpris, kredittvekst og virkninger på realøkonomien (2009)

posted Apr 25, 2010, 4:40 AM by Håvard Hungnes   [ updated Apr 25, 2010, 8:26 AM ]

Magma 12, sidene 40-47. (Skrevet sammen med Trond-Arne Borgersen og Eilev S. Jansen.)

Sammendrag: Boligprisen har siden dereguleringen av bolig- og kredittmarkedet på 1980-tallet vært en svært volatil størrelse. Årsveksten i boligprisen har på kvartalsbasis variert mellom en nedgang på 10 prosent i 1989 til en oppgang på over 15 prosent ved flere tilfeller i denne perioden, jf. Figur 1 nedenfor. I denne artikkelen drøfter vi ulike forklaringsmodeller for hva som driver boligprisene og om det er et samband mellom husholdningenes gjeldsvekst og boligprisen. I lys av finanskrisen knytter det seg en særlig interesse til boligprisen, fordi boligprisen er en viktig drivkraft både for boliginvesteringene framover og for utviklingen av privat konsum via formueseffekter. Utviklingen i boligprisen er derfor avgjørende for vurderingen av konjunkturutviklingen framover. Vi skal imidlertid først drøfte hvilke forhold som er bestemmende for utviklingen i husholdningenes gjeld. Dernest ser vi på ulike forklaringsmodeller for boligprisen og boliginvesteringer, før vi i siste avsnitt går nærmere inn på de realøkonomiske virkningene av boligprisen.

http://www.sivil.no/magma.asp?FILE=2009/05/0110.html.

1-2 of 2