Boligpris, kredittvekst og virkninger på realøkonomien (2009)

posted Apr 25, 2010, 4:40 AM by Håvard Hungnes   [ updated Apr 25, 2010, 8:26 AM ]
Magma 12, sidene 40-47. (Skrevet sammen med Trond-Arne Borgersen og Eilev S. Jansen.)

Sammendrag: Boligprisen har siden dereguleringen av bolig- og kredittmarkedet på 1980-tallet vært en svært volatil størrelse. Årsveksten i boligprisen har på kvartalsbasis variert mellom en nedgang på 10 prosent i 1989 til en oppgang på over 15 prosent ved flere tilfeller i denne perioden, jf. Figur 1 nedenfor. I denne artikkelen drøfter vi ulike forklaringsmodeller for hva som driver boligprisene og om det er et samband mellom husholdningenes gjeldsvekst og boligprisen. I lys av finanskrisen knytter det seg en særlig interesse til boligprisen, fordi boligprisen er en viktig drivkraft både for boliginvesteringene framover og for utviklingen av privat konsum via formueseffekter. Utviklingen i boligprisen er derfor avgjørende for vurderingen av konjunkturutviklingen framover. Vi skal imidlertid først drøfte hvilke forhold som er bestemmende for utviklingen i husholdningenes gjeld. Dernest ser vi på ulike forklaringsmodeller for boligprisen og boliginvesteringer, før vi i siste avsnitt går nærmere inn på de realøkonomiske virkningene av boligprisen.

http://www.sivil.no/magma.asp?FILE=2009/05/0110.html.
Comments