Selvforsterkende effekter i bolig- og kredittmarkedet (2009)

posted Apr 25, 2010, 5:00 AM by Håvard Hungnes   [ updated Apr 25, 2010, 8:25 AM ]
Norsk Økonomisk Tidsskrift 123, sidene 18-33. (Skrevet sammen med Trond-Arne Borgersen.)

Sammendrag: Denne artikkelen studerer sammenhengene mellom husholdningenes gjeld, disponibel inntekt og boligpris i perioden 1987-2008. Boliglån utgjør 90 prosent av husholdningssektorens samlede gjeld og innvilges i hovedsak på bakgrunn av gjeldsbetjeningsevne og den sikkerhet som kan stilles. Gjeldsbetjeningsevne er å betrakte som et førstelinjeforsvar i bankenes boliglånspolitikk. Samtidig gis boliglån på mikronivå med sikkerhet i boligen selv, noe som gir rom for selvforsterkende effekter mellom stigende boligpriser og økte utlån til boligkjøp på makronivå. Dersom økte utlån til boligkjøp stimulerer boligprisveksten og det etableres forventninger om fremtidig prisvekst i bankene, kan betydningen av førstelinjeforsvaret vektes ned slik at utviklingen i bankenes boliglån i større grad domineres av pantesikkerhetenes verdiutvikling. I denne artikkelen identifiseres to regimer for husholdningenes gjeldsvekst som avhenger av forskjellen mellom boligprisvekst og rente. I disse to regimene har pantesikkerhet og gjeldsbetjeningsevne ulik innflytelse på husholdningenes gjeldsvekst. I de fleste tilfeller faller høy (forventet) boligprisvekst sammen med at husholdningenes gjeldsbelastning stiger, noe som er uproblematisk når denne er lav i utgangspunktet. I perioden fra 1. kvartal 2003 til 3. kvartal 2007 økte imidlertid gjelden til tross for at husholdningenes gjeldsbelastning allerede ved inngangen av perioden var høyere enn sitt langsiktige gjennomsnitt. Beregningene tyder på at bankene, i en periode frem mot toppen av den norske boligprissyklusen, la mindre vekt på husholdningenes gjeldsbetjeningsevne ved innvilgning av boliglån enn tidligere, og således bidro til økt ustabilitet i både boligmarkedet og i husholdningenes finansielle stilling.

http://samfunnsokonomene.no/wp-content/uploads/2010/01/NØT-nr-1-art-nr-2-20091.pdf
Comments